Інформація про заклад

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м. Нікополь) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» створено у квітні 2008 року шляхом реорганізації Придніпровського регіонального центру дистанційного навчання, відкритого 9 грудня 2003 року.

11Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м.Нікополь) є єдиним у місті та регіоні закладом, що забезпечує підготовку молодших спеціалістів з фінансів, економіки підприємства, інформаційної діяльності та діловодства.

У сучасних умовах поступового виходу країни з фінансово-економічної кризи на часі структурна перебудова національної економіки, зокрема, збільшення питомої ваги та ролі малого і середнього бізнесу. Саме в цих сегментах будуть створюватись нові робочі місця. Отже, попит на економістів та управлінців, здатних поєднувати декілька функцій управління підприємством, зростатиме. Саме тому, маючи на меті підвищити конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, ми робимо акцент на підготовці економіста, фінансиста, аналітика та офіс-менеджера для роботи насамперед у малих та середніх підприємствах. До речі, міжнародна і національна класифікація професій передбачають наявність в управлінського персоналу малого та середнього бізнесу освіти на рівні молодшого спеціаліста.

Отже, зі значною мірою впевненості можна стверджувати, що наш випускник буде бажаним на ринку праці.

12

Університет «Україна» традиційно інвестує в людський капітал, підвищує якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Педагогічний колектив коледжу налічує 21 викладача, які працюють у чотирьох циклових комісіях. При державній вимозі щодо проведення 25% лекцій викладачами вищої категорії в нашому коледжі викладачі вищої категорії та викладачі-методисти забезпечують понад 60% лекційних занять.

При цьому в підборі кадрів для нас принципово, щоб викладачі не тільки відповідали державним вимогам до їхньої кваліфікації, а й мали позитивний практичний досвід роботи за фахом. Тому майбутніх фахівців у коледжі готують викладачі, котрі не тільки досконало володіють теоретичними знаннями, а й відбулися як керівники, професіонали, успішні бізнесмени, консультанти… їм дійсно є що передати студентам, і вони це з радістю роблять. Професійність, сумлінність і соціальна відповідальність викладачів – три кити, на яких базується якість освіти у нашому закладі.

Зусилля колективу коледжу спрямовані на:

1. Сприяння створенню єдиного інформаційного середовища освіти, вмотивованої потреби в безперервній освіті на всіх етапах життя, навчання та розвитку людини – від навчання у Коледжі до післядипломної освіти та самоосвіти у процесі професійної та службової діяльності.

2. Впровадження перспективних і ефективних технологій, форм і методів навчання, постійне оновлення інформаційних ресурсів, формування у студентів досконалих знань, умінь та навичок у галузі інформаційних систем і технологій.

3. Участь у проведенні прикладних та фундаментальних досліджень за планами наукової роботи.

За роки діяльності колективом коледжу створено матеріально-технічну та інформаційну бази, достатні для навчання ліцензованого обсягу контингенту студентів.

У довгостроковому користуванні коледжу перебуває окрема будівля, обладнані лекційні аудиторії, предметні кабінети і лабораторія інформатики та комп’ютерної техніки, кількісні та якісні характеристики яких відповідають навчальним планам і вимогам ліцензування та акредитації. Навчальний комп’ютерний парк коледжу нараховує 24 комп’ютери (на сто студентів припадає 12 комп’ютерів при 6 за вимогами ліцензування). В розпорядженні викладачів та студентів – сучасна оргтехніка і технічні засоби навчання.13

Бібліотека коледжу налічує 14 000 книг із усіх дисциплін, що вивчають студенти (з них понад 7 тисяч навчальних посібників і підручників, майже 5 тисяч одиниць наукових видань, 18 періодичних видань) близько 2 тисяч найменувань. Кожен студент забезпечується власним комплектом навчальних посібників та підручників із кожної дисципліни на термін її вивчення (що втричі вище від норми, визначеної умовами ліцензування). Інформаційне забезпечення кожної зі спеціальностей у коледжі доповнюється 4-5 фаховими періодичними виданнями, можливістю користування ресурсами Інтернет.

Ми не перший рік вивчаємо думку потенційних споживачів наших освітніх послуг. Сьогодні вони вимагають доступності, якості знань, можливості отримати їх у повному обсязі і в оптимальний термін, аби якнайшвидше використати у подальшій роботі. Тобто вони хочуть мати якнайскорішу віддачу від витрачених зусиль, часу, коштів, аби впевнено стартувати на первинних посадах у будь-якому підприємстві, організації чи у власному бізнесі. Отримавши диплом молодшого спеціаліста, прагнуть одразу «відпрацювати» свої інвестиції. Якщо через деякий час у них з’являється потреба в наступному кваліфікаційному рівні, можуть продовжити навчання в Університеті «Україна» за програмою бакалавра, а у подальшому – магістра.

Справжній навчальний заклад може – і повинен – гарантувати студентам потенційну можливість отримати якісні знання, вміння та навички за обраним фахом. Кадровий, матеріально-технічний, інформаційний та науково-методичний потенціал коледжу є гарантією реалізації студентами свого права на якісну освіту. Але сучасна освіта – це значною мірою творча співпраця навчального закладу і студента, при цьому багато залежить від бажання та вміння вчитися самого студента, його наполегливості і старанності. Важливим чинником успішності навчальної праці студента є також підтримка в родині і трудовому колективі, де він працює, створення йому відповідних умов. Особливо це стосується студента-заочника. Отже, гармонійне поєднання зусиль коледжу, студента, його родини і трудового колективу – необхідна і достатня умова формування фахівця високого ґатунку.