Навчальний процес

Навчальні підрозділи

Підготовку молодших спеціалістів в Коледжі здійснють такі навчальні підрозділи:

 • циклова комісія економіки, фінансів і підприємництва;
 • циклова комісія інформаційної діяльності, документознавства та соціально-гуманітарних дисциплін;
 • бібліотека;
 • читацька зала.

Педагогічний колектив Коледжу – це 17 високодосвідчених фахівців, серед яких 13 викладачів вищої категорії. Педагогічне звання “викладач-методист” мають 2 викладачі, звання “старший викладач” – 11 викладачів, 1 викладач має звання “Відмінник освіти”.

Теоретична підготовка

Навчальний процес у Коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Впродовж останніх років теоретичні заняття з усіх дисциплін проводяться виключно з використанням мультимедійних технологій, відповідають педагогічним, методичним, фізіологічним і технічним вимогам, а також мають супровідні матеріали, які допомагають найбільш ефективно використовувати їх у навчальному процесі.

Теоретична підготовка студентів проводиться згідно з Навчальним планом спеціальності і включає дисципліни циклів:
гуманітарної підготовки
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;
професійної підготовки.

Практичні (семінарські) заняття проводяться у формах “ділових ігор”, “круглих столів”, “аналізу конкретних ситуацій” з використанням сучасних інформаційних засобів навчання.

Освітня діяльність Коледжу має на меті формування моделі випусника, який повністю відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти.

Контрольні заходи включають проміжний модульний контроль (у формі комп’ютерного тестування) та підсумковий контроль (іспити і заліки).

Практична підготовка

Практична підготовка студентів складається з двох компонентів: навчальна практика і технологічна практика.

Навчальна практика студентів проводиться наприкінці першого року навчання і має на меті закріплення і розширення знань, одержаних під час вивчення дисциплін, їх використання при розв’язанні реальних завдань.
Основне завдання навчальної практики – оволодіння студентами знаннями і набуття навичок і вмінь ведення економічних розрахунків, фінансового обліку та діловодства з використанням комп’ютерної техніки.

Технологічна практика проводиться після завершення теоретичного навчання та передує державній атестації студентів. Базами практики обрані підприємства реального сектору економіки, на яких студенти можуть набути навичок аналізу і прогнозування фінансово-економічної діяльності підприємства та підготуватися до виробничої діяльності:

 • ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”;
 • ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”;
 • ВАТ “Електропостачальна компанія “Дніпрообленерго”;
 • Державний ощадний банк України;
 • КП “Нікопольводоканал”;
 • ПАТ “Нікопольська районна агропормтехніка” та інші.

Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення студентів Коледжу здійснює бібліотека Коледжу.

Бібліотечний фонд включає підручники та навчальні посібники, наукові та довідково-енциклопедичні видання, літературу з питань педагогіки, психології, методики, дидактики та суміжних наук, періодичні фахові видання та художню літературу, медіатеку.

Загальний книжковий фонд бібліотеки нараховує понад 12 тис. книг. З усіх дисциплін підготовки студенти забезпечуються власним комплектом підручників, яким можуть користуватися напротязі всього часу вивчення дисциплін.

Можливість доступу студентів до Інтернет як джерела інформації забезпечується:

 • лабораторією інформатики, комп’ютерної техніки і програмування;
 • кабінетом самостійної роботи студентів;
 • читацькою залою.

Крім того, спеціалізовані навчальні кабінети забезпечені комплектами словників, практикумів, методичних вказівок до самостійної роботи студентів та виконання ними індивідуальних творчих завдань, комплектами необхідних бланків (робочими зошитами).

Матеріально-технічна база

Для проведення навчальних занять використовуються різноманітні навчальні приміщення:

 • лекційна аудиторія;
 • лабораторія інформатики, комп’ютерної техніки та програмування;
 • навчальний кабінет самостійної роботи студентів;
 • 5 спеціалізованих навчальних кабінетів;
 • фізкультурно-спортивний зал;
 • спортивний майданчик

Всі приміщення обладнані необхідними для організації навчального процесу меблями, устаткуванням, технічними засобами навчання, оргтехнікою, комплектами наочних посібників та дидактичного матеріалу.

У спеціалізованих лабораторіях і кабінетах створені комп’ютерні робочі місця студентів, устатковані пакетами прикладних програм.

В коледжі створені сприятливі та безпечні соціально-побутові умови для навчання і роботи студентів та викладачів.