Студентство

Права та обов’язки студентів Університету “Україна”

Студенти всіх форм навчання зобов’язані дотримуватись положень, викладених у Статуті Університету “Україна”, Положенні про Придніпровський гуманітарно-економічний коледж, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку.

Студенти Університету “Україна” мають такі права:

 • безкоштовно користуватися навчальною, інформаційною, науковою та виробничою базою університету;
 • знайомитися з програмами будь-яких навчальних дисциплін;
 • відвідувати консультації викладачів за встановленим розкладом, записом до викладача або усною домовленістю з ним;
 • брати участь у науковій діяльності, конкурсах, олімпіадах, виставках;
 • працювати паралельно з успішним навчанням;
 • брати участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки бакалаврів;
 • одночасно навчатись за різними програмами підготовки (фінансування паралельних програм забезпечується на підставі договорів, укладених з відповідними організаціями, підприємствами та фізичними особами);
 • обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування;
 • брати участь у роботі професійних, громадських та політичних об’єднань, у конституційних акціях у вільний від навчання час.

Студенти Університету “Україна” зобов’язані:

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загально – культурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу;
 • своєчасно інформувати керівництво у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи та інше;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна коледжу (приміщень, меблів, обладнання, інвентаря, учбових посібників, книжок, приладів і таке інше).

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об’єднати навколо себе однодумців з усієї України для організації спільних справ. Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад модель державної влади. Тому на сьогодні у нас діє кабінет міністрів, парламент, є радники президента. Очолює цю структуру обраний загальноуніверситетськими виборами президент.
В університеті діє проект “Рада лідерів студентського самоврядування”. Студенти з усіх територіально відокремлених структурних підрозділів збираються тричі на рік за затвердженою програмою для вирішення оперативних питань.

СТАТУТ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Прийнято на ІІ Раді лідерів студентського самоврядування
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
10 листопада 2001 року.

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування – це добровільне об’єднання студентів Університету «Україна», яке створюється для ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ним.
1.2. Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, виявленню у нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, формуванню високопрофесійних та організаторських навичок майбутнього спеціаліста в народному господарстві незалежної України.
1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.
1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і науки, рішеннями співзасновників – Київської міської державної адміністрації, Статутом ВМУРоЛ “Україна”, Статутом та Положенням про органи студентського самоврядування в університеті.
1.5. Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

2.Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

2.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків – як студентів і громадян.
2.2. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів винахідливих та кмітливих та за інтересами.
2.6. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
2.7. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників.
2.9. Участь у роботі керівних органів університету.
2.10. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

3.Організаційна побудова студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямками його діяльності.
3.2. Очолює студентське самоврядування особа, яка виконує загальні керівні функції згідно Статуту.
3.3. Студентський Парламент будується з урахуванням специфіки регіону, а також із урахуванням певних загальних принципів діяльності, які висвітлені в основних завданнях органів студентського самоврядування.
3.4. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори університету, на яких затверджується цей Статут та заслуховуються звіти кожного з учасників зборів; також обирається виконавчий орган структури, визначається термін повноважень цього органу та заслуховується його звіт.
3.5. Тричі на рік (у грудні, лютому і травні) збирається Рада Президентів студентського самоврядування та голів Студентського Парламенту від територіально відокремлених структурних підрозділів університету.
3.6. На установчих засіданнях у грудні розглядаються питання планування роботи на рік; у лютому – обговорення результатів проведеної роботи, винесення на розгляд Ради нових пропозицій та вирішення проблем, що виникають під час роботи; у травні – звітне засідання Ради студентського самоврядування, підведення підсумків та обмін досвідом.
3.7. На засіданні Ради ведеться протокол, який підписується Президентом СП або Радником та відповідальним секретарем.
3.8. Місце проведення засідань вирішується за ініціативою територіально відокремлених структурних підрозділів.

4.Додаткові положення

4.1 Органи студентського самоврядування університету користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва у вирішенні питань забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією, коштами.
4.2. Органи студентського самоврядування мають право отримувати кошти від спонсорських організацій, благодійних фондів та зароблені самими студентами.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Клуб інтелектуальних ігор

Беручи участь у розумових іграх, студенти активно спілкуються, чітко висловлюють свої погляди, грамотно переконують у своїй думці за допомогою здібностей, необхідних для ефективної взаємодії з навколишнім світом – розвиненої ерудиції, логіки, спостережливості, уміння розпізнавати брехню, ораторського мистецтва, лідерських якостей, навичок прийняття рішень тощо.

Всеукраїнський фестиваль творчості студентів-інвалідів “СЯЙВО НАДІЙ”

«Сяйво Надій» – єдиний всеукраїнський фестиваль, що проводиться у Києві з метою соціальної адаптації та інтеграції у суспільство студентської молоді з особливими потребами, розкриття та розвитку її творчого потенціалу. Це – свято талантів, наполегливості, краси та розуму людей із деякими вадами здоров’я. Учасники фестивалю доводять свою здібність у творчих роботах, наукових або спортивних досягненнях. Вони демонструють реальні способи усунення обмежень, що існують у житті людей із особливими потребами.

Всеукраїнський фестиваль студентської творчості “Університетське літо”

Фестиваль “Університетське літо” – це підсумковий річний огляд-конкурс художньої самодіяльності та творчості студентів «Університету «Україна» загальноуніверситетського масштабу. Програма фестивалю включає виставку творчих робіт і конкурсні виступи студентства базової структури та регіональних філій Університету «Україна». Глядачі концерту мають змогу спостерігати за танцювальними номерами, хореографічними постановками, авторською та сучасною музикою, співаною поезією, акторськими здібностями. За результатами оцінок журі переможці конкурсу нагороджуються кубками, дипломами і цінними подарунками. Фестиваль “Університетське літо” відбувається спочатку у регіонах, а підсумковий тур – у травні на Площі знань перед центральним корпусом Університету «Україна».

Конкурс на звання «КРАЩА ГРУПА»

Процес визначення кращої групи коледжу здійснюється раз на семестр. Краща академічна група факультету визначається один раз на семестр за підсумками екзаменаційної сесії.

Краща академічна група повинна відповідати таким вимогам:

 • мати високі показники абсолютної та якісної успішності студентів протягом семестру;
 • мати найвищий відсоток відвідування занять;
 • брати активну участь у науковій роботі, загальноуніверситетських заходах, спортивних змаганнях, благодійних акціях, суспільно-корисній та громадській роботі;
 • мати найменшу кількість правопорушень.
  Краща група коледжу нагороджується перехідним кубком та пам’ятними подарунками.